แบบพิมพ์

               
  พด.01 รายงานความต้องการพัสดุซื้อ/จ้าง/เช่า    
  พด.02 รายงานความต้องการพัสดุจ้าง (จ้างก่อสร้าง)  
  พด.22 ใบสั่งซื้อ (หัวหน้าส่วนราชการลงนาม)  
  พด.22-1 ใบสั่งซื้อ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุลงนาม)  
  พด.23 ใบสั่งจ้าง (หัวหน้าส่วนราชการลงนาม)  
  พด.23-1 ใบสั่งจ้าง (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุลงนาม)  
  พด.35 บัตรประจำคลังพัสดุ    
  พด.43 บัญชีวัสดุ    
  พด.48 รายงานประจำปีบัญชีพัสดุประเภทวัสดุ    
  พด 62 ใบสั่งเช่า (หัวหน้าส่วนราชการลงนาม)    
  พด 62-1 ใบสั่งเช่า (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุลงนาม)    
                       
 

ตัวอย่างประกาศและเอกสารสอบราคา

         
 

บันทึกกองพัสดุ ที่ ผอ.กพ.6522/2550 ลงวันที่ 25  ตุลาคม 2550 และ 30 ตุลาคม 2550

 
 

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพ) 0408.4/21485 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2550

 
                       
  ประกาศสอบราคาซื้อ     ประกาศสอบราคาจ้าง  
  เอกสารสอบราคาซื้อ     เอกสารสอบราคาจ้าง  
  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และ 2     บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และ 2  
                       
  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง   ประกาศสอบราคาเช่า  
  เอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้าง   เอกสารสอบราคาเช่า  
  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และ 2   บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และ 2  
                       
 

แบบฟอร์มการรายงานตรวจการจ้าง

         
  บันทึก-ตรวจการปฏิบัติงาน          
  รายงานการตรวจสอบผลงาน          
  รายงานประจำวัน          
  รายงานประจำสัปดาห์          
  รายงานผลงานประจำเดือนหรือประจำงวดของสัญญา        
  รายงานแสดงความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ก.บ.1)      
  รายงานแสดงเครื่องจักร-เครื่องมือประจำงวด (ก.บ.5)      
                       
 

ตัวอย่างหนังสือรับรองผลงาน

           
  ตัวอย่างหนังสือรับรองผลงาน                
                       
                       
 

แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารบริหารสัญญา

         
  แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินล่วงหน้า (ปรับปรุงใหม่)  
  แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารการบริหารสัญญา      
                       
                       
 

แนวทางการปฏิบัติด้านการพัสดุ

   
  ขั้นตอนการจำหน่วยพัสดุ      
  แนวทางการจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา        
  แนวทางการจ้างสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ ซ่อมแซม บำรุงรักษางานชลประทาน  
  แนวทางการประกาศเผยแพร่ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง      
  แนวทางการเผยแพร่ข่าวประกาศสอบราคา และประกวดราคา    
  แนวทางปฏิบัติ (e-Auction)            
                       
 

ตัวอย่างสัญญา

                 
  ตัวอย่างสัญญาซื้อขาย                
  ตัวอย่างสัญญาจ้างก่อสร้าง                
  ตัวอย่างสัญญาเช่าเครื่องจักรกล                
  ตัวอย่างสัญญาเช่ารถยนต์                
  ตัวอย่างสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร              
  ตัวอย่างสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์              
  ตัวอย่างสัญญาจ้างซ่อมรถยนต์              
                       
                       
                       
                       
   

โครงการชลประทานจันทบุรี 138 ถ.เทศบาลสาย 7 ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
โทรศัพท์ 0 3943 3400 และ 0 3943 3468 โทรสาร 0 3943 3471
E-mail : chan_irr@yahoo.com